Top

Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych

1. Podstawą prawną wystawiani i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U.2010 r. ,nr 249, poz. 1661).

2.  Arkanet Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp. J. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Faktury będą przesyłane z adresu:   efaktura@arkanet.pl

3.  Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

4. Akceptacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta, akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (pod warunkiem, że autentyczność danych będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym lub poprzez wymianę danych elektronicznych  –  EDI,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U.2010 r., nr 249, poz.1661).

5.  Klient  może  przekazać  Arkanet Sp. J.  prawidłowo  wypełniony  formularz  akceptacji  za  pomocą następujących kanałów komunikacji:

  • w siedzibie Spółki przy ul. Porcelanowej 19 w Katowicach,
  • korespondencyjnie na adres Arkanet Sp. J., ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice,
  • lub elektronicznie (biuro@arkanet.pl) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U.2010 r., nr  249, poz.1661).

6.  Klient jest uprawniony do cofnięcia akceptacji zgodnie  z  §  3  ust.  4  rozporządzenia.

W przypadku cofnięcia akceptacji według wzoru oświadczenia udostępnionego przez Arkanet Sp. J.

7.  Cofnięcie  akceptacji  wymaga  podania  w  formie  pisemnej  danych  identyfikacyjnych Klienta zgodnie ze wzorem ?cofnięcia akceptacji? przygotowanym przez Arkanet Sp. J.

8. Akceptacja nie wyłącza prawa Arkanet Sp. J. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

9.  Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana na wskazany adres poczty elektronicznej, pod warunkiem wyrażenia przez odbiorcę zgody na przetwarzanie przez Arkanet Sp. J. tego adresu w celu przesyłania faktury.

10. Wzory formularzy akceptacji oraz cofnięcia akceptacji dostępne są na stronie internetowej https://www.arkanet.pl/o-firmie/e-faktura/?stage=Stage , elektronicznie po zgłoszeniu tego faktu handlowcowi , lub w siedzibie Spółki przy ul. Porcelanowej 19 w Katowicach.