Top

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Arkanet Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 19. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez email: iod@arkanet.pl lub listownie na w/w adres Administratora.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach: 1] obsługi i wykonania umowy, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO, 2] wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawieniu faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO, 3] wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. marketingu bezpośredniego oferowanych produktów lub usług własnych i przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Chcąc rzetelnie wykonywać nasze usługi, Państwa dane będą mogły być przekazywane następującym grupom osób 1] pracownikom lub współpracownikom na podstawie osobnego upoważnienia, 2] podmiotom współpracującym jak dystrybutorzy i producenci oferowanych rozwiązań, w tym z krajów trzecich 3] organom kontrolnym, np. urzędom skarbowym, 4] innym odbiorcom np. firmom kurierskim. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów po tym okresie w celach archiwalnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto w celu przeprowadzenia webinariów lub innych spotkań online na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Administrator będzie mógł również posługiwać się Państwa danymi osobowym. Podstawą prawna przetwarzania będzie w tym przypadku art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO. Dane pozyskane na podstawie zgody w celu przeprowadzenia konkretnego spotkania będą mogły być przekazane: naszym dostawcom IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych; firmom, z którymi współpracujemy w działalności obsługi newslettera, strony www, obsługi webinariów, komunikowania się z Państwem – dzięki temu nasza usługa będzie kompletna i na najwyższym poziomie. Odbiorcy wymienieni każdorazowo w szczegółach organizowanego spotkania będą posługiwali się Państwa danymi tylko i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, na postawie zawartych z nami umów zachowania poufności danych.

W każdej chwili przysługuje również Państwu prawo do wycofania wyrażonej zgody na posługiwanie się przez nas przekazanymi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na możliwość posługiwania się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do 1] żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, 2] sprostowania tych danych, 3] ich usunięcia, 4] ograniczenia przetwarzania, 5] wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, 6] przenoszenia tych danych, 7] cofnięcia zgody na przetwarzanie w przypadku gdy została wcześniej wyrażona
w konkretnym celu, 8] wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Podanie danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne jednak warunkuje możliwość zawarcia umowy z Administratorem. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia. Administrator informuje, że w celu wywiązania się umowy może stosować, po wyrażeniu odpowiednich zgód formalnych, zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym automatyczne profilowanie.