Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem https://arkanet.pl jest własnością i jest prowadzony przez spółkę ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (40-246), ul. Porcelanowa 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302251, REGON 277748264, NIP 9542398848 (zwaną dalej „Sprzedawcą”), numer telefonu kontaktowego +48 32 78 74 888 (od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 08:00-16:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: [email protected]
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie (zwany dalej „Klientem”) jest pełnoletnia osoba fizyczna będąca Konsumentem, w tym Konsument-Przedsiębiorca, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu.
 4. Zamówienie oznacza oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, wskazujące na Produkt lub zestaw  Produktów określonych do realizacji przez Klienta, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawartą pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem Sklepu, tj. zawieraną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 6. Konsumentem jest  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 7. Konsument - Przedsiębiorca to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”), który jest regulaminem w rozumieniu art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2022 roku, określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży w Sklepie jest ograniczona, a realizacja takich zamówień odbywa się w kolejności w jakiej zostały one złożone, aż do wyczerpania zapasów.
 10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdej chwili poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku Użytkownika.
 11. Sprzedawca informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku.

2. RODZAJE PRODUKTÓW W SKLEPIE

 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu następujące produkty:
  • elektroniczne w formie licencji,
  • fizyczne,
  • konsultacje techniczne,
  • wdrożenia,
  • szkolenia.

Wszystkie zwane dalej łącznie „Produktami”.

 1. Oferowane w Sklepie urządzenia lub oprogramowanie są licencjonowane przez producentów poszczególnych Produktów. Warunki z ich korzystania określają umowy licencyjne dotyczące danego Produktu, z którymi Użytkownik może zapoznać się na stronie producenta danego urządzenia lub oprogramowania.
 2. W umowach o dostarczenie oferowanych Produktów Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą oferowanego rozwiązania, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy Klientem a producentem konkretnego Produktu.
 3. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą, a Klientem następuje w momencie akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych produktów elektronicznych odpowiada producent.
 5. Wszelkie urządzenia fizyczne objęte są gwarancją producenta oferowanego Produktu. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, okres gwarancji wynosi 1 rok od dnia wydania towaru Klientowi.
 6. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami lub Konsumentami – Przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.
 7. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji okaże się, że do uszkodzenia doszło z winy Klienta Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi kosztami związanymi z rozpatrzeniem reklamacji.
 8. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w walucie PLN i są cenami brutto, zawierającymi obowiązujący podatek VAT 23%. Zapłata ceny jest dokonywana wyłącznie w walucie PLN. Cena nie uwzględnia jednak kosztów dostarczenia Produktu do Klienta, a także ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Klient.
 9. Informacje podane w Sklepie (w szczególności dotyczące cen Produktów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach Produktów są dostępne na stronie internetowej Sklepu na kartach poszczególnych Produktów. Informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem są dostępne na kartach poszczególnych Produktów.
 10. Produkty w postaci konsultacji technicznych oraz wdrożeń są Produktami wykonywanymi na podstawie indywidualnych zgłoszeń Klientów poprzez dział techniczny Sprzedawcy.
 11. Konsultacje techniczne/wdrożenia wyceniane są każdorazowo indywidualnie na podstawie określonych w zgłoszeniu przez Klienta potrzeb poprzez formularz kontaktowy lub formularz Negocjacji w koszyku sprzedaży.

3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom dokonywania zakupów Produktów w Sklepie, w szczególności z wykorzystaniem konta, a także na udostępnieniu usługi przypomnienia hasła do konta, usługi otrzymywania od Sprzedawcy drogą mailową informacji handlowych (newsletter), wyszukiwarki informacji i Produktów w Sklepie oraz udostępnieniu usług „Obserwuj”, „Porównaj”, „Zapytaj o cenę”, „Zapytaj o produkt”, „Negocjuj”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu i są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi konta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji polegającej na ustaleniu loginu (będącego adres email) oraz ustaleniu hasła składającego się z co najmniej 8 znaków. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci dokonania rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z loginu (którym jest adres email) i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedawcy. Konto jest niezbywalne, a Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym loginu i hasła. Użytkownik kontaktując się ze Sprzedawcą może w każdej chwili zrezygnować z konta.
 4. Usługa przypomnienia hasła do konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji konta przesłania na wskazany podczas rejestracji konta adres e-mail linka, który umożliwi mu zmianę dotychczasowe zapomnianego hasła poprzez utworzenie nowego hasła.
 5. Korzystanie z usługi newsletteru możliwe jest przez każdego Użytkownika, który poda adres email w udostępnionym w tym celu polu w Sklepie. Z chwilą subskrypcji newsletteru dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newsletteru w każdej chwili poprzez kontakt ze Sprzedawcą lub klikając na aktywny link umieszczony w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newsletteru.
 6. Sprzedawca udostępnia także Użytkownikom wyszukiwarkę Produktów, czy innych informacji w Sklepie w celu ułatwienia dokonywania zamówień na Produkty, a także świadczy usługę porównania Produktów polegającą na możliwości wyświetlania dwóch lub więcej produktów celem łatwiejszego porównania Produktów przed zakupem.
 7. Usługa „Obserwuj” polega na umożliwieniu Użytkownikowi łatwego dostępu do informacji o zmianach dot. Produktu poprzez otrzymywanie drogą mailową informacji o każdej zmianie w opisie Produktu, o zmianie ceny, czy dostępności Produktu.
 8. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedawcy drogą mailową zapytania dot. szczegółowych informacji o Produkcie, podając przy tym swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Sprzedawca udziela Użytkownikowi odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od przesłania zapytania przez Użytkownika.
 9. Usługa „Zapytaj o cenę” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zainteresowanemu danym Produktem, otrzymywania drogą mailową informacji o cenie danego Produktu w Sklepie.
 10. Usługa „Negocjuj” polega na dwustronnej komunikacji Użytkownika i Sprzedawcy celem osiągnięcia porozumienia w zakresie ceny za Produkt, którą Klient będzie musiał uiścić za zakup Produktu w Sklepie.
 11. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 12. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 13. Umowa o świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie konta, newslettera i pozostałych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, pozostaje  bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 14. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności,
  • Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta, 
  • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  • podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 15. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedawcę wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub loginu, którym posługują się w dostępie do konta na stronie Sklepu, jeśli mają konto oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 16. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta: 
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy,
  • adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • numer telefonu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień, jednak ich realizacja następuje w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00.
 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy i wymagające dodatkowej decyzji Sklepu, będą rozpatrywane i przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 4. Zamówienia w sklepie można składać na dwa sposoby:
  • przez swoje konto,
  • bez zakładania konta – każdorazowo akceptując Regulamin oraz politykę prywatności.
 5. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  • Należy dokonać wyboru jednej z kategorii produktowych zaprezentowanych na stronie głównej Sklepu.
  • Po kliknięciu w zakładkę wybranej kategorii należy dokonać wyboru Produktu, spośród Produktów prezentowanych na stronie kategorii.
  • Następnie należy wybrać ilość Produktu jaką zainteresowany jest Klient. Część produktów ma zdefiniowaną przez producentów ilości minimalne i maksymalne do zakupu, na co Sklep jako ich dystrybutor nie ma wpływu.
  • W przypadku wyboru Produktu, który jest produktem elektronicznym w postaci licencji konieczne jest również dokonanie wyboru pomiędzy:
   - NOWĄ LICENCJĄ dla Produktu kupowanego po raz pierwszy, lub poprzez kliknięcie przycisku PRZEDŁUŻENIEM dla zakupu odnowienia licencji.
   - OKRESEM LICENCJI – w zależności od dostępności w danym Produkcie od 1 ROKU do 5 LAT, jeżeli taka opcja występuje.
   - BRANŻY, dla której przeznaczny jest Produkt jeżeli taka opcja występuje.
  • Wszystkie nowe licencje produktów rozpoczynają swój bieg od dnia realizacji zamówienia, natomiast przedłużenie licencji rozpoczyna swój bieg od momentu zakończenia poprzedniej licencji.
  • Po dokonaniu wyboru wszystkich parametrów Produktu Klient ma do wyboru dwie opcje realizacji zamówienia ‘Do koszka’ lub ‘Negocjuj’. W przypadku kliknięcia w ‘Negocjuj’ Klient tworzy listę negocjacyjną będącą wariantem koszyka, w którym należy podać obligatoryjne dane kontaktowe oraz wpisać treść wiadomości do działu handlowego Sprzedawcy w celu negocjowania ceny. Odpowiedź na podany adres email nastąpi niezwłocznie po przeprocesowaniu zapytania przez Sklep.
  • W celu finalizacji zamówienia w prezentowanej w Sklepie cenie należy kliknąć na stronie Produktu pole ‘Do koszyka’, a następnie wejść w ‘Koszyk’, wybrać formę płatności za zamówienie i nacisnąć przycisk ‘Dalej’. Po tych czynnościach Klient zostanie przeniesiony do zakładki, w której musi dokonać wyboru pomiędzy:
   - założeniem konta jeśli takiego nie posiada w Sklepie,
   - zakupem bez rejestracji konta,
   - zalogowaniem się w celu zakupu Produktów poprzez swoje konto indywidualne, które posiada w Sklepie.
  • Po dokonaniu wyboru formy zakupu Klient zostanie przeniesiony do następnej karty formularza DANE KLIENTA w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do zrealizowania zamówienia i wystawienia dokumentu sprzedaży.
  • W sekcji ‘Dane do licencji i faktury’ należy wybrać na wstępie rodzaj kupującego: Firma lub Osoba prywatna.
  • Zamówienie złożone przez Klienta nie będącego Konsumentem skutkować będzie wystawieniem Faktury VAT sprzedaży jako dokumentu rozliczeniowego.
  • Przy zamówieniu złożonym przez Konsumenta dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny.  Od stycznia 2020 roku Konsument otrzyma fakturę VAT jedynie wówczas, jeśli zażąda tego podczas składania zamówienia i poda wówczas niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia.
  • Jeżeli dane kupującego są inne niż dane odbiorcy licencji należy zaznaczyć pole ‘Inne dane do faktury’ i w dodatkowej sekcji uzupełnić pola odpowiednimi danymi kupującego.
  • Z prawej części karty DANE KLIENTA poniżej UWAG DO ZAMÓWIENIA znajdują się pola do akceptacji, których zaakceptowanie warunkuje realizację zamówienia.
  • Aby przejść do kolejnego etapu zamówienia należy kliknąć przyciska ‘Dalej’ znajdujący się po podsumowaniem kosztów Produktów jakie znajdują się w koszyku.
  • W celu finalizacji zamówienia jeśli klient wybrał formę płatności ‘Przelew online’ należy kliknąć ‘Zapłać teraz’. Klient zostanie przekierowany ze sklepu do bezpiecznej strony w celu dokonania płatności online.
  • Po dokonaniu płatności pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie realizacji transakcji.
  • W celu finalizacji zamówienia jeśli klient wybrał formę płatności ‘Przelew tradycyjny’ należy kliknąć ‘Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty’. Klient otrzyma na podany przez siebie e-mail dokument pro-forma.
  • Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przypisanym do niego numerem, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające w szczególności:
   - numer oraz data złożenia zamówienia,
   - informacje o wybranym przez Klienta produkcie,
   - wartość zamówionego towaru + koszt wysyłki,
   - łączna wartość zamówienia do wpłaty,
   - metoda płatności.
  • Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację całości lub części złożonego Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji i zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
 2. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.  
 3. Klient otrzymuje od Sprzedawcy:
  • potwierdzenie otrzymania zamówienia tj. automatycznie generowaną przez system Sklepu wiadomość mailową z podziękowaniem za złożenie zamówienia, zawierająca numer i datę zamówienia, dane Klienta, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na stronie Produktu w Sklepie), cenę i pozostałe informacje;
  • potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość z informacją o ropoczęciu realizacji Zamówienia na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę pod względem poprawności podanych przez Klienta danych oraz dostępności produktów zawartych w Zamówieniu i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.    
  • potwierdzenie wysyłki produktów wraz z numerem listu przewozowego jeśli Zamówienie zawierało produkty fizyczne;
  • w przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia informację o jego anulowaniu.
 4. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres posiadania konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Klient, po zalogowaniu do konta, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu są przechowywane przez system informatyczny Sklepu do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
  • Przelew elektroniczny – płatności online. Płatność dokonywana w momencie zakończenia zamówienia bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę systemu płatności online mBank Paynow, gdzie dokonuje wyboru banku.
  • Karta płatnicza: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  • Innym typem płatności dostępnym za pośrednictwem mBank Paynow jest kod Blik.

 1.  
 2. Szczegółowy regulamin płatności mBank Paynow znajduje się na stronie https://www.paynow.pl. Dane osobowe Klienta przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce mBank S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 4. Dopuszczalną forma płatności za Produkty jest również  przelew tradycyjny na podstawie faktury pro-forma.
 5. Dokument pro-forma zostaje wystawiony na podstawie wyboru przez Klienta w zamówieniu płatności ‘Przelew tradycyjny’ i wysłany na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail. Po upływie terminu płatności w razie braku zapłaty Zamówienie zostaje anulowane.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% wartości zamówienia (wraz z kosztami dostawy, jeśli mają zastosowanie do danego Produktu) na konto Sprzedawcy.
 7. Faktura lub paragon fiskalny za zakupiony Produkt zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Składając zamówienie w Sklepie Klient niniejszym wyraża zgodę na przesłanie dokumentu sprzedaży na wskazany w zamówieniu adres email.
 8. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach Produktów w Sklepie.

6. DOSTAWA

 1. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. W razie zainteresowania Użytkownika dostawą poza terytorium Polski, Użytkownik proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności możliwości dostawy i jej kosztów.
 2. Urządzenia fizyczne są dostarczane firmą kurierską przesyłką ubezpieczoną na podany w zamówieniu adres dostawy Klienta.
 3. Dostawa urządzeń fizycznych następuje w ciągu 14 dni roboczych od momentu dokonania płatności. W szczególnych przypadkach ograniczonej dostępności urządzeń czas realizacji może się wydłużyć do 30 dni roboczych. W takim przypadku Klient otrzyma stosowną informację ze strony Sprzedawcy.
 4. Koszty dostawy urządzeń fizycznych ponosi Klient zgodnie ze złożonym zamówieniem. Koszt dostawy może być zróżnicowany w zależności od wartości i gabarytów urządzenia.
 5. Koszt dostawy prezentowany jest w podsumowaniu zamówienia podczas składania zamówienia w Sklepie, a także w wiadomości email po złożeniu zamówienia, jeśli Klient ma konto może także zobaczyć te informacje po zalogowaniu się na konto.
 6. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po dokonaniu płatności. Na podany w zamówieniu adres e-mail Klient otrzymuje link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu wraz z kluczami aktywacyjnymi lub certyfikatem licencji w zależności od zakupionego Produktu.
 7. W sytuacji nadzwyczajnej dostarczenie oprogramowania może potrwać dłużej niż 5 dni. W takim przypadku Klient otrzyma stosowną informację.
 8. Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki za zakup Produktów elektronicznych.
 9. Przy dostawie Produktów fizycznych firmą kurierską, Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, Klient proszony jest o spisanie protokołu szkodowego w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedawcy.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ KONSUMENTA-PRZEDSIĘBIORCĘ

 1. Konsument oraz Konsument-Przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument oraz Konsument-Przedsiębiorca może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: ARKANET Sp. J. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument oraz Konsument-Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu w formie fizycznej (jeśli takowy był przedmiotem Umowy sprzedaży) lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany za pomocą przelewu bankowego na podany przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę numer konta bankowego; Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem należności.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania. Odstąpienie od umowy może nastąpić jeśli Klient nie uruchomił klucza licencyjnego.
 7. W razie odstąpienia od umowy w przypadku produktu fizycznego, Klient zobowiązany jest odesłać odpowiednio zabezpieczony produkt na adres siedziby sklepu tj. na adres ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna ul. Porcelanowa 19 , 40-246 Katowice. Klient ponosi koszt odesłania Produktu.  W takim przypadku, Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. O ile do Produktu dołączony jest dokument gwarancyjny, to gwarancji na taki Produkt udziela podmiot wskazany na dokumencie gwarancyjnym. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że nie udziela gwarancji na Produkty w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, a jedynie przekazuje oświadczenia gwarancyjne.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można wnosić w szczególności na adres e-mail: [email protected] lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres: ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice. Reklamacje z tytułu gwarancji nalezy wnosić bezpośrednio do producenta Produktu, wskazanego w dokumencie gwarancji punktu serwisowego lub do producenta, także za pośrednictwem Sprzedawcy, który pośredniczyć będzie w kontakcie z gwarantem, wysyłając reklamację  mailowo lub listownie.
 4. Klient składający reklamację do Sprzedawcy proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Produktu i żądania reklamującego z tytułu rękojmi (wymiana na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu) lub z tytułu gwarancji, jak wskazane w dokumencie gwarancyjnym. Składając reklamację Klient proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  
 3. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym paragrafie nie przysługują Klientowi, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

10 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”) . Szczegółowe zasady opisana są w Polityce prywatności.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, zgodnie z którym Umowa sprzedaży powinna być interpretowana, w szczególności za pomocą Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu, a Użytkownicy posiadający utworzone konto lub subskrybujący newsletter otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu w każdym czasie.

Katowice, dnia 31.10.2022 roku

 

Jesteśmy dla Ciebie

4.8 25 opinii
Zobacz opinie
SK
MGOPS Solec Kujawski
06-04-2023
Pełen profesjonalizm, świetny kontakt, rzetelnie, gorąco polecam!
RZ
Robert Zieliński
31-05-2023
Lata współpracy i jak dotąd żadnych problemów. Świetny kontakt, fachowe wsparcie, wszystko na czas, jednym słowem pełen profesjonalizm. Polecam z czystym sumieniem.
ŁT
Łukasz Tomasik
18-04-2023
Bardzo profesjonalne podejście do klienta. Zaangażowanie i chęć pomocy w każdej sprawie. Wsparcie produktowe na poziomie wyższym niż u konkurencji. Współpraca z firmą od kilku lat. Opinia oparta na realnych przypadkach współpracy i pomocy oferowanej posprzedażowo przez inżynierów współpracujących z Arkanet. Polecam!
Halo. Zróbmy coś razem
Zamów rozmowę z konsultantem, oddzwonimy.
Zadaj pytanie